Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door De Toekomstbus. Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 27299479  BTW nummer: NL001591732B27

1. Algemeen

De Toekomstbus is met ingang van 1-12-2021 samengegaan met hoofdorganisatie ‘De Appelboom’. Facturen worden vanuit die organisatie verstuurd. Verder geldt het volgende.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen De Toekomstbus en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes

Offertes van De Toekomstbus zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De Toekomstbus zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zo veel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De Toekomstbus nodig heeft.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever, geschiedt uitsluitend in onderling overleg met De Toekomstbus. Het staat De Toekomstbus vrij om na overleg met opdrachtgever derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, indien zij daartoe beslist.

5. Personeel

5.1 Wijziging opdrachtteam

De Toekomstbus kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het trainersteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het opdrachtteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Toekomstbus plaatsvinden.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van de opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW).

Met betrekking tot de tarieven berekent De Toekomstbus een vast tarief per dagdeel. Deze tarieven zijn inclusief voorbereidingskosten. Reiskosten worden apart opgenomen en zijn 0,19 cent per kilometer.

Eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen en zullen (indien noodzakelijk) in overleg met de opdrachtgever afzonderlijk worden berekend.

Tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die De Toekomstbus noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

Voor onze (open) trainingsprogramma’s geldt in beginsel een vaste prijs waarin alle met de training samenhangende kostenaspecten zijn begrepen; tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze opdrachtbevestiging.

7. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na facturatiedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in een eventuele opdrachtbevestiging.

Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

8. Annuleringsvoorwaarden

Alle hieronder te noemen annuleringen/ ontbindingen/ opzeggingen en wijzigingen van opdracht dienen altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van binnenkomst bij De Toekomstbus wordt gehanteerd als officiële annuleringsdatum.

8.1 Open trainingen

Tot één maand voor de workshop of de eerste trainingsdag: 10% van het totale in de offerte genoemde opdrachttarief. En alle eventuele accommodatiekosten conferentieoord.

Annulering van één maand tot twee weken voor de workshop of de eerste trainingsdag: 25% van het totale in de offerte genoemde opdrachttarief. En alle eventuele accommodatiekosten conferentieoord.

Binnen twee weken voor aanvang van de workshop of de eerste trainingsdag: volledige deelnamekosten en alle eventuele accommodatiekosten van het conferentieoord.

Bij annulering kan het bedrijf voor een vervanger zorgen, mits dit minimaal drie werkdagen voor aanvang van de workshop of de eerste trainingsdag wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep en doelstellingen van de workshop of de training. Dit is ter bepaling door de trainer van De Toekomstbus.

Mocht na het uitbrengen van de offerte, een wijziging worden overeengekomen, welke bevestigd wordt in een opdrachtbevestiging, dan geldt het in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachttarief als uitgangspunt voor de berekening van het percentage annuleringskosten.

8.2 Incompany trainingen, voordracht en presentaties

Tot één maand voor aanvang van de eerste trainingsdag, voordracht of presentatie worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de workshop of training.

Van één maand tot twee weken voor de eerste trainingsdag, voordracht of presentatie: 50% van de in de offerte overeengekomen trainingskosten en 100% van de reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de workshop of training en alle eventuele accommodatiekosten van het conferentieoord.

Binnen twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag, voordracht of presentatie: 100% van de in de offerte overeengekomen trainingskosten en 100% van de reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de workshop of training en alle eventuele accommodatiekosten van het conferentieoord.

Mocht na het uitbrengen van de offerte, een wijziging worden overeengekomen, welke bevestigd wordt in een opdrachtbevestiging, dan geldt het in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachttarief als uitgangspunt voor de berekening van het percentage annuleringskosten.

8.3 Coaching (Intervisie, Individuele Begeleiding en Business Coaching)

Bij annulering, binnen twee weken voor aanvang, is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/ of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal De Toekomstbus de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Duur en afsluiting van de opdracht

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de factuur door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever De Toekomstbus hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

De Toekomstbus mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De Toekomstbus behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Intellectuele eigendom

Trainingsmateriaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en, zijn en blijven het eigendom van De Toekomstbus. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van De Toekomstbus en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, mits onder nadrukkelijke vermelding van de bron, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13. Vertrouwelijkheid

De Toekomstbus is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover deze derden niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. De Toekomstbus zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Inzake coaching volgt De Toekomstbus de richtlijnen van de Ethische Code van de NOBCO ( www.nobco.nl )

14. Aansprakelijkheid

De Toekomstbus is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Toekomstbus van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Toekomstbus voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Aansprakelijkheid wordt in elk geval beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

15. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.